Skip to Content

Ympäristömittarit

Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

Raision tuotteiden raaka-aineet ovat pääosin uusiutuvia. Tavoitteemme on raaka-aineiden säästeliäs ja materiaalitehokas käyttö.

Jätemäärien pienentäminen on keskeisessä roolissa materiaalitehokkuutta tavoiteltaessa. Tässä työssä tärkeää on tuotantoprosessien vastuullinen hoito. Tuotantolaitosten väliset materiaalivirrat ovat merkittävät. Nämä sivutuotteiden siirrot aiheuttavat raportoinnissa raaka-aine- ja tuotantomäärien kertautumista. Vedenkäyttö tuotteisiin ei sisälly raaka-ainemääriin.

Raportoinnin laajuus

Raaka-ainegraafi kuvaa vain Suomen tuotantolaitosten raaka-aineiden käyttöä sekä tuotantomääriä.

Vesi

Veden käyttö on Raisiolle tärkeä ympäristötekijä. Vettä käytetään tuotantoprosesseissa ja jäähdytyksissä. Raision Suomen tuotantolaitosten käyttämä vesi on pääosin pintavettä.

Vedenkäytön vähentäminen on edelleen Raision keskeinen tavoite. Raisio tehostaa vedenkäyttöään käyttämällä vettä säästeliäästi sekä ottamalla talteen ja uudelleenkierrättämällä käyttökelpoiset vedet.

Raportoinnin laajuus

Oheisessa graafissa on vuosilta 2011 – 2013 mukana Suomen ja Iso-Britannian tuotantolaitosten veden käyttö. Puolan Sulman tehdas sisältyy raportointiin vuoden 2012 alusta ja Tšekin Candy Plus –yhtiön tuotantolaitokset vuoden 2013 osalta. Veden kokonaiskulutusta on pystytty vähentämään. Muutokset tuotantorakenteessa vaikuttivat veden käyttöön.
 

Energia

Raision prosessit käyttävät energiaa sähkön ja höyryn muodossa. Raision energiahuolto perustuu pääosin ostoenergiaan. Raision ostama sähköenergia on hiilidioksidivapaata.

Suomessa Raisiolla on omistuksessaan kaksi voimalaitosta, toinen Raisiossa ja toinen Kouvolassa. Molemmat laitokset kuuluvat päästökaupan piiriin.

Tuotantorakenteen muutoksista johtuen lämmön ominaiskulutus tuotetonnia kohden nousi reilulla 10 prosentilla, vaikka kokonaiskulutuksessa oli laskua. Rehutuotannolle asetettu rehujen kuumennuskäsittelyvaatimus on osaltaan lisännyt lämmön ominaiskulutusta.

Raportoinnin laajuus

Oheisessa graafissa on vuosilta 2011 – 2013 mukana Suomen ja Iso-Britannian tuotantolaitosten energian käyttö. Puolan Sulman tehdas sisältyy raportointiin vuoden 2012 alusta ja Tšekin Candy Plus –yhtiön tuotantolaitokset vuoden 2013 osalta.

Energian tuotannnon päästöt

Raisio raportoi omasta energian tuotannosta aiheutuvat välittömät kasvihuonekaasupäästöt CO2e-arvoina. Ostoenergian tuotannon CO2e-arvot on raportoitu energiantoimittajien ilmoittamien määrien mukaisesti. Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Suomen toimipaikoille hankittu sähkö, joka muodostaa 43 prosenttia konsernin sähkönkäytöstä, on ympäristömerkittyä. Sen tuottamisesta ei synny ilmastonmuutosta edistäviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Raportoinnin laajuus

Oheisessa graafissa on esitetty vain Suomen tuotannon CO2e-päästöt.
 

Jätevedet

Raision jäteveden vähentämisen tehokeinoja ovat mm. erilaiset veden uudelleenkäyttö- ja kierrätysratkaisut. Jätevedet johdetaan tuotantolaitoksilta pääosin suoraan kunnallisille jätevedenpuhdistamoille. Raision toimipaikalla jätevedet käsitellään osittain tuotantolaitosten omilla puhdistusratkaisuilla jo ennen niiden johtamista konsernin jäteveden esikäsittelylaitokselle. Esikäsittelyn jälkeen jätevedet ohjataan kunnalliseen verkostoon.

Raportoinnin laajuus

Oheisessa graafissa on vuosilta 2011 – 2013 mukana Suomen ja Ison-Britannian tuotantolaitoksilla syntyvä jätevesimäärä. Puolan Sulman tehdas sisältyy raportointiin vuoden 2012 alusta ja  Tsekin Candy Plus –yhtiön tuotantolaitokset vuoden 2013 osalta. Raision tuotantorakenteissa tapahtuneet muutokset johtivat jätevesien volyymin ja ominaiskulutuksen kasvuun.

Jätteet

Raisio pyrkii jätemäärien vähentämiseen, mutta samalla myös jätteen korkeaan hyötykäyttöasteeseen, jossa jätteiden oikealla, huolellisella lajittelulla on keskeinen merkitys. Hyödynnetyn tai kierrätetyn jätteen osuus koko jätemäärästä oli noin 70 prosenttia. Hyödynnämme jätteet pääasiallisesti joko materiaalina tai energialähteenä.

Raportoinnin laajuus

Oheisessa graafissa on vuosilta 2011 – 2013 mukana Suomen ja Iso-Britannian tuotantolaitoksilla syntyvä kaatopaikkajäte. Puolan Sulman tehdas sisältyy raportointiin vuoden 2012 alusta ja Tsekin Candy Plus –yhtiön tuotantolaitokset vuoden 2013 osalta.

Raision kaatopaikkajätemäärä puoliintui vuoden 2012 tasoon verrattuna. Hyötykäyttöön kelpaamattoman ja kaatopaikkajakeen osuus koko jätemäärästä oli noin 29 prosenttia.