Skip to Content

Kehitys- ja yhteistyöhankkeet

Vuonna 2013 Raisio oli mukana monissa vastuullisuuteen liittyvissä kehitys- ja sidosryhmäyhteistyöhankkeissa. Suurin osa hankkeista jatkuu myös vuonna 2014.

Paikallisuus

Varsinais-Suomen Yrityskylä

Taloudellisen tiedotustoimiston koordinoima Yrityskylä on oppimisympäristö, jossa alakoulun 6. luokkien oppilaat pääsevät tutustumaan työelämään roolipelin keinoin. Raisio on mukana Varsinais-Suomen Yrityskylässä omalla osastollaan.

Raisio haluaa tukea työelämätaitojen valmentamista tekemällä yhteistyötä perusasteen koulutuksen kanssa ja osallistumalla yrityskylähankkeeseen. Haluamme antaa lapsille tekemisen kautta saatuja oppimiskokemuksia, jotka tutustuttavat elintarvikealan ammatteihin tulevaisuuden ammatinvalintaa silmällä pitäen.

Lue lisää Raision Yrityskylä-yhteistyöstä

Elovena Voimapäivät

Elovena Voimapäivät ovat Suomen Urheiluliiton (SUL) ja Elovenan yhdessä järjestämä tapahtumakiertua, jossa koululaisille tuodaan liikunnan iloa ja ravitsemustietoa keskelle koulupäivää. Toimintapäivän tarkoituksena on viestiä koululaisille mielekkään liikunnan ja älynystyröistä kutkuttelevien kisailujen kautta terveellisen ravinnon ja iloisen liikunnan merkityksestä elämään.

Vuonna 2013 Elovena Voimapäiviä järjestettiin yhteensä 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. SULin ja Elovenan Voimapäivä-yhteistyö alkoi vuonna 2007 ja jatkuu vuonna 2014.

Raision blogista: Elovena Voimapäivässä parasta oli kaikki

Ympäristö

Sadon ja ympäristön parhaaksi -hanke

Raisio ja Yara aloittivat yhteistyöhankkeen vuonna 2011. Ympäristön ja sadon parhaaksi -hanke tähtää peltoviljelyn hiilijalanjäljen ja vesistöjen ravinnepäästöjen pienentämiseen. Hankkeessa myös etsitään keinoja valkuaisomavaraisuuden kasvattamiseksi.

Vuonna 2013 hankkeessa tehtiin useita toimenpiteitä viljelyn ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Muun muassa Raisioagron viljelyohjeita kehitettiin ja edistettiin tarkennettua lannoitusta Yara N-sensor -tekniikan avulla. Yara Suomi on myös Raisioagron yhteistyökumppani Huippufarmari haussa -kilpailussa.

Raisioagron sopimusviljelijöiden viljasatojen ympäristövaikutuksia on seurattu koko hankekauden ajan ja tulokset osoittavat, että kaikkien viljalajien osalta kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet. Pilotti-tiloilta on saatu rohkaisevia tuloksia myös rehevöittävien vaikutusten osalta. Suomen valkuaisomavaraisuuden kasvattamiselle asetettu tavoite on haasteellinen muun muassa öljykasvien viljelyhalukkuuden vähenemisen sekä neonikotinoidien käyttökiellon vuoksi.

Huippufarmari haussa

Raisioagro käynnisti Huippufarmari haussa -satokilpailun vuonna 2013. Tavoitteena oli tuottaa suuri sato, hyvä taloudellinen tulos ja minimoida viljelyn ympäristövaikutukset. Vuonna 2013 parhaiden kilpailutilojen satotasot olivat 75 % korkeammat kuin valtakunnalliset keskitasot. Kilpailu järjestetään uudelleen vuonna 2014.

NUTS - Suomi kestävän ravinnetalouden mallimaaksi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ainutlaatuisessa, kolmivuotisessa hankkeessa rakennetaan kestävää ravinnetaloutta. Raisio on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Hanke eteni hyvin vuonna 2013 ja osa pilottihankkeista on jo suoritettu. Hanke on aloittanut ravinnejäljen kehitystyön ja Raisio on toimittanut hankkeelle taustatietoja elintarviketuotannosta kehitystyön tueksi.

Tekniikka ja talous: Jos haluamme kestävää kehitystä, saatamme kuolla vuonna 2050 nälkään

FOOTPRINTBEEF

MTT:n hankkeessa tutkitaan laajasti naudanlihatuotannon ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia. Raisio on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Laajempaan NUTS hankkeeseen kuuluva FootprintBeef hanke on siirtymässä vähitellen tiedonkeruuvaiheesta ympäristövaikutusten mallinnusvaiheeseen. Vuonna 2013 hankkeessa kehitettiin tilamalleja ja hankittiin tietoja ympäristövaikutusten mallintamisen tueksi.

Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle

Hankkeessa selvitetään kustannustehokkaita peltobiomassojen keräämis- ja hyödyntämisteknologioita. Samalla pyritään tehostamaan ravinteiden käyttöä tuomalla Raision ympäristöindeksit osaksi maatilojen arkea. Hanke on osa Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen -ohjelmaa.

Vuoden 2013 lopussa hanke on puolivälissä. Ympäristöindeksien kehitystyötä ja jalkauttamista maatiloille on tehty aktiivisesti keräämällä lohkokirjanpitoa viljatiloilta ja hyödyntämällä Raision kehittämään Closed Circuit Cultivation CCC –konseptia Huippufarmari Haussa –kilpailussa. Hankkeessa on toteutettu kolme kyselyä, joissa on kartoitettu muun muassa maatilojen kiinnostusta myydä olkea energiantuotantoon, hankealueella sijaitsevien lämpölaitosten mahdollisuutta hyödyntää olkea polttoaineena sekä hankealueen kunnissa sijaitsevien oljen välivarastointitilojen määrää. Hankkeelle on suunniteltu aktiivisia toimenpiteitä myös vuodelle 2014.


Climate Communication II

MTT:n hankkeen tavoitteena oli kirkastaa suomalaisen elintarvikealan tahtotila ympäristömerkinnöistä, niiden mahdollisesta lanseeraamisesta ja harmonisoinnista Suomessa sekä laatia tahtotilaa koskeva etenemissuunnitelma. Climate Communication II -hanke päättyi lokakuussa 2013. Raisio oli mukana hankkeessa.

Climate Communication II hankkeessa selvisi mitä asioita elintarvikkeiden ympäristöviestinnässä tulee kehittää ennen kuin suuri joukko kuluttajia pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään muun muassa hiilijalanjälkimerkkien kautta tehtävää ympäristöviestintää. Hankkeen lopputuloksena syntyneessä etenemissuosituksessa kannustetaan elintarvikealan yrityksiä yhdessä sidosryhmien kanssa kehittämään Suomeen yhteiset ympäristövastuun viestinnän periaatteet. Yhteisen viestintäsuunnitelman myötä elintarvikeketjussa pystytään tehokkaammin lisäämään kuluttajien tietoisuutta ruokavalion ja elintarvikevalintojen vaikutuksesta ympäristöön.

SustFoodChoice - Kohti kestäviä elintarvikevalintoja

MTT:n hankkeen tavoitteena on edistää tietämystä ruoan kestävyydestä ja parantaa kuluttajainformaatiota ruoan ravitsemus- ja ympäristövaikutuksista. SustFoodChoice -hanke päättyi helmikuussa 2013. Raisio oli mukana hankkeessa.

Hanke yhdisti mielenkiintoisella tavalla elintarvikkeiden ympäristövaikutukset ja ravitsemukselliset tekijät arvioitaessa erilaisten elintarvikkeiden vastuullisuutta.

Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen

- Cursor Oy - Bio Refine Tech, osatoteutusprojekti

KESTI - Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju

Suomen Ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa luodaan Varsinais-Suomen alueelle foorumi, joka kehittää ruokaketjua pellolta pöytään kestävämmäksi. Tavoitteena on koota alan toimijat yhteen ja käynnistää kokeiluja, jotka vähentävät päästöjä elintarvikeketjussa sekä lisäävät alueellista hyvinvointia.

KESTI hankkeessa on pyritty tuomaan yhteen Varsinais-Suomessa toimivia elintarvikeketjun toimijoita erilaisten kehitysprojektien myötä. Hankkeessa on tehty toimenpiteitä muun muassa biokaasulaitoksen käytön optimoinnin ja Kauden kasvis-kampanjan muodossa. KESTI-hanke toimii myös kehitysalustana uusille hankkeille ja hankkeen puitteissa on valmisteltu neljä hankehakemusta kestävän ja ilmastoystävällisen aluetason elintarvikeketjun kehityksen tiimoilta.

Viestintä

Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke

Elintarvikekehityksen, Matkailun ja elämystuotannon sekä Älykkäät koneet -osaamisklusteri (OSKE) järjestää Manner-Suomessa kaksivuotisen vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeen. Raisio oli mukana syksyllä 2012 alkaneessa sparraushankkeessa, joka kesti vuoden 2013 loppuun. Hankkeen myötä Raisio on kehittänyt yritysvastuuraportointiaan ja lisännyt verkossa tapahtuvaa, ympärivuotista vastuullisuusviestintää.

Varsinais-Suomen Yrittäjä: Keskustelusta uusia näkökulmia vastuullisuusviestintään