Skip to Content

Riskienhallinta

Raision riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Raisiossa riskit on jaettu operatiivisiin ja strategisiin riskeihin sekä rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Riskienhallinta on Raisiossa osa jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävät ulkoiset ja sisäiset epävarmuustekijät, jotka voivat uhata strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Raisiossa toteutettavan riskienhallinnan tavoitteita ovat:

  • Tunnistaa ja arvioida strategian kannalta merkitykselliset riskit.
  • Hyödyntää liiketoiminnan mahdollisuudet riskit tiedostaen.
  • Varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus.
  • Varmistaa toiminnan ja tuotteiden turvallisuus.

Elintarvikkeita ja niiden ainesosia sekä rehuja valmistavan konsernin riskienhallinnassa turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden aiheuttamat vahingot ja niihin liittyvät vastuuriskit ovat keskeinen aihe. Tunnistettuja riskejä pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan, vähentämään, välttämään ja hyödyntämään.

Riskienhallinta on osa konsernin jokapäiväistä toimintaa. Erityinen paino on ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämisellä. Liiketoimintayksiköt toteuttavat käytännön riskienhallintatyötä riskienhallintapolitiikan ja konsernin ohjeiden mukaisesti. Operatiivinen vastuu riskienhallinnasta on jokaisen yksikön ja toiminnon johdolla. Yksiköt kartoittavat ja tunnistavat riskejä muun muassa vuosisuunnittelun yhteydessä. Myös kriisitilanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu.

Riskienhallinnan kehittämisessä käytetään myös ulkopuolisia neuvonantajia. Riskienhallintatoiminto vastaa koko konsernin käsittävistä vakuutusohjelmista. Vakuutusten kattavuutta arvioidaan muun muassa toimipaikkojen riskikartoituksen yhteydessä.

Riskienhallintatoiminto vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta ja raportoi talousjohtajalle. Samoin liiketoimintojen controller-funktiot raportoivat talousjohtajalle riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Liiketoimintayksiköt ja palvelufunktiot, kuten rahoitus, raportoivat keskeisistä riskeistään johtoryhmälle. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle osana kuukausittaista taloudellista raportointia.