Skip to Content
$infotext.getData()

Maatilarehut

Vuonna 2013 Raisioagron asema Suomen maataloustuotteiden markkinoilla vakiintui ja vahvistui samalla kun yhtiön tunnettuus parani. Raisioagron rehumyynnin kokonaisvolyymi oli edellisvuoden tasoa myynnin painottuessa selkeämmin korkeamman jalostusasteen tuotteisiin.

Suomessa kotieläintilojen määrä väheni edelleen rakennemuutoksen myötä. Kotieläintuotantoa jatkavien tilojen tuotannon lisäys kompensoi lopettavien tilojen tuotantoa. Maidon, siipikarjalihan ja kananmunien kokonaistuotanto kasvoi. Sianlihan kokonaistuotanto elpyi edellisvuoden tasosta ja päätyi pieneen kasvuun. Suomessa kotieläintuotanto keskittyy myös maantieteellisesti.

Suomen maidontuotanto kasvussa

Suomessa maidontuotanto on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Lypsylehmien lukumäärä oli vuonna 2013 edellisvuoden tasolla, vaikka maitotilojen lukumäärä väheni 500:lla. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli noin 8 800 maitotilaa. Maidontuottajien investointitaso pysyi korkeana ja Suomen maitotilojen keskilehmäluku nousi 32:een.

Maidon kuluttajakysyntä jatkui hyvänä, mikä näkyi myös tuottajahintojen nousuna. Pitkään paikallaan polkenut maidon keskituotos kääntyi vuoden lopulla kasvuksi. Lehmien tuotospotentiaalin parempaan hyödyntämiseen on hyvät mahdollisuudet ruokinnan suunnittelulla ja oikein valituilla rehuilla.

Lypsykarjanrehujen kokonaiskulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Raisioagron myynnin rakenne muuttui, sillä pidemmälle jalostettujen rehujen, mm. Benemilkin, osuus myynnistä kasvoi selvästi.

Benemilk-rehuilla parempi maitotuotos ja pitoisuudet

Benemilk on Raision huippuinnovaatio

Benemilk-rehuilla on jo noin 10 % markkinaosuus Suomen lypsykarjanrehuissa. Benemilk-rehut lanseerattiin Suomen markkinoille alkuvuonna 2013. Suppea valikoima vastaavia tuotteita oli myynnissä jo vuonna 2012 Maituri 12000 E -nimellä. Benemilk tuoteperhe sisälsi lanseerausvaiheessa 4 tuotetta. Osana lanseerauskampanjaa myönnettiin Benemilk-ruokintaan siirtyville tiloille ainutlaatuinen tyytyväisyystakuu ja Benemilk-rehuja käyttävien tilojen määrä kasvoi useilla sadoilla.

Lanseerauksen toinen vaihe toteutettiin viime syksynä tuotevalikoiman laajentamisella ja seminaarikiertueella. Tuotevalikoiman laajennuksen myötä yhä useamman tilan tarpeisiin löytyy juuri oikeanlaiset Benemilk-rehut, joilla maitotuotos ja maidon pitoisuudet nousevat tutkitusti kun tuotteita käytetään ruokintasuositusten mukaisesti.

Raisioagro järjesti viime syksynä 20 paikkakunnalla Suomessa ruokintaseminaareja, joiden keskeinen teema oli Benemilk-ruokinta. Seminaareihin osallistui yli tuhat maidontuottajaa. Benemilk kiinnostaa ja Benemilk-ruokinnalla saavutettavat tulokset ovat vakuuttavia.

Raisioagro on ottanut käyttöön myös tilakohtaisen palvelun Benemilk-asiakkaille. Palvelun puitteissa seurataan tilan maitomäärän ja pitoisuuksien kehittymistä. Lisäksi Raisioagron ammattilaiset ovat tilojen tukena ja apuna ruokintasuunnitelmien tekemisessä ja tarkentamisessa.

Benemilk-tilakokemuksia

www.benemilk.fi

Siipikarjanlihan kysyntä kasvaa, sikatilojen kannattavuusongelmat jatkuvat

Lihasiipikarjanlihan markkinatilanne jatkui myönteisenä. Tuotannon kasvu kohdistui erityisesti broilerinlihaan, jonka kulutus kasvoi katsauskaudella noin 4 %. Kalkkunanlihan tuotanto vastaavasti aleni hieman. Kalkkunan osuus koko lihasiipikarjan tuotannosta on alle 10 %. Broilerin- ja kalkkunanlihan tuotanto perustuvat täysrehuruokintaan, joten rehuseosten valmistusvolyymi kasvoi samassa suhteessa kuin lihan tuotanto.

Kananmunien tuotanto kasvoi vuonna 2013 noin 7 %. Samanaikaisesti kulutuksen kasvu hiipui ja Suomi ajautui reippaaseen ylituotantoon. Alkuvuonna 2013 kananmunien tuottajahinta oli vielä edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta viime keväästä lähtien hinnat ovat olleet laskussa. Suomessa on noin 350 kanatilaa.

Sianlihan tuotannon kannattavuus Suomessa oli edelleen heikkoa, vaikka lihan tuottajahinta nousi vuoden 2013 alussa. Sianlihan kokonaistuotanto nousi arviolta 2 % edellisvuodesta. Vuonna 2013 sikatilojen määrä väheni 1 650 tilaan, mikä on noin 8 % edellisvuotta vähemmän.

Raisioagron toiminta sika- ja siipikarjatiloilla perustuu ruokintaosaamiseen, jonka merkitys korostuu alan rakennemuutoksen myötä. Vuoden aikana toteutettiin useita kehityshankkeita ja tuoteuudistuksia kaikissa eläinryhmissä. Kehitystyö tehdään usein yhteistyössä jalostavan teollisuuden ja asiakastilojen kanssa.

Suomeen rakennetun uuden rehutuotannon ylikapasiteetin myötä perustuotteiden hinnat olivat ajoittain kestämättömällä tasolla. Sika- ja siipikarjatiloilla viljellään tyypillisesti myös viljaa. Laajentuneen tuotantopanosvalikoiman myötä pystymme palvelemaan tätäkin asiakaskuntaa entistä paremmin.

Suomen maito- ja kalaketjut ovat täysin non-gmo

Raisioagrolla on kattava tuotevalikoima lihasiipikarjaa, kananmunia ja sianlihaa tuottaville tiloille. Vuonna 2013 myös Raisioagro toi markkinoille non-gmo –soijaa sisältävien rehujen rinnalle gmo-soijaa sisältävät sian- ja siipikarjanrehut. Asiakkailla on nyt mahdollisuus valita, mitä rehuja haluavat käyttää. Muualla Euroopassa gmo-soijaa käytetään pääsääntöisesti rehujen raaka-aineena sen edullisemman hinnan ja non-gmo –soijan vaikean saatavuuden takia. Muista maista poiketen Suomen maito- ja kalaketjut ovat täysin gmo-vapaita.