Skip to Content

Henkilöstön mielipidekysely

Raision henkilöstön mielipidekysely toteutettiin nykymuodossaan neljättä kertaa. Kyselyn tulokset ovat konsernitasolla parantuneet vuosi vuodelta ja olivat vuoden 2013 mittauksessa hyvällä tasolla.

Parhaat arvosanat saavutettiin työn mielekkyyden, työilmapiirin ja sosiaalisen tuen, työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä fyysisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Alimpia arvoja saivat edellisten kyselyjen tulosten tapaan muutoksen hallinta sekä kommunikaatio ja viestintä, vaikka näillä kahdella osa-alueella onkin tapahtunut huimaa parannusta vuoden 2007 mittaukseen nähden.

Henkilöstön palaute haluttiin hyödyntää mahdollisimman hyvin. Raisio panosti tulosten esittelyyn, konkreettisten kehittämiskohteiden valintaan ja seurantaan enemmän kuin aiempina vuosina. Henkilöstölle järjestettiin työpajoja, joissa tulokset ja henkilöstön palaute käytiin läpi. Työpajojen lopputuloksina syntyivät yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan vuoden 2014 aikana.

Koko konsernin vastausprosentti oli 64, Suomen osalta 69 %, Puolassa 85 % ja Isossa-Britanniassa 60 %. Tulokset kertovat siis enemmistön mielipiteen ja ovat hyvä pohja yhteiselle keskustelulle ja kehittämiselle.

Maiden väliset mielipide-erot pieniä

Vuonna 2013 kyselyssä olivat mukana Suomi, Puola ja Iso-Britannia. Isossa-Britanniassa kysely tehtiin ensimmäistä kertaa. Paikallinen henkilöstö suhtautui kyselyyn positiivisesti ja johto hyötyi henkilökunnan palautteesta. Eri maiden välisessä vertailussa mielipide-erot olivat melko pieniä. Kaikkien kategorioiden keskiarvo on paras Puolassa (3,9/5), toisena tulevat Suomi ja UK 3,7/5 keskiarvolla.

Yksiköiden ja henkilöstöryhmien välillä eroja

Mielipidekyselyn keskiarvot ovat hyvällä tasolla, mutta mielipide-erojakin löytyy mm. eri yksiköiden välillä. Eniten mielipiteitä eri yksiköiden välillä jakavat kehittämistä tukeva työkulttuuri ja muutoksen hallinta.

Raisiossa esimiehenä toimivat ja ylemmät toimihenkilöt kokevat työhyvinvointinsa edelleen parhaimmaksi.Ikäryhmittäin tarkasteltuna mielipide-erot ovat hyvin pieniä. 55–68 -vuotiaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Myös erot aseman mukaan ovat pieniä. Esimiehet ovat lähes kaikilla osa-alueilla tyytyväisempiä tai yhtä tyytyväisiä kuin esimiehinä toimimattomat. Ainoastaan oman työn hallinnan he kokevat muita alhaisemmaksi. Myös ylemmät toimihenkilöt ovat entiseen tapaan pääsääntöisesti kaikkein tyytyväisimpiä. Vain oman työn hallinta sai ylemmiltä toimihenkilöiltä alhaisimman arvion, sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon ja fyysisen hyvinvoinnin osalta yhtä hyvän kuin toimihenkilöillä tai työntekijöillä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on koko työyhteisön yhteinen asia

Raisio tekee yhteistyötä henkilöstönsä kanssa. Kiinnitämme epäkohtien ohella huomiota myös niihin asioihin, jotka ovat hyvin, sillä ne ovat vaalimisen arvoisia työyhteisön voimavaroja. Kehittämiskohteiksi valitaan alimpia arvoja saaneiden kategorioiden lisäksi myös sellaiset osa-alueet, jotka voisivat pärjätä paremmin muihin yrityksiin tai konsernin omaan keskitasoon verrattuna.

Vastaavanlainen kysely toteutettiin Raisiossa myös vuosina 2007, 2009 ja 2011.